I Nostri Shiba

Ken

Ken

Fomingold Katsio (Riproduttore Selezionato)

  • pedigree
  •  Campione bosniaco
  •  GIovane campione italiano
Thor

Thor

Higashioso E'tokyo

 

Kume

Kume

Fat boy slim

Kiko

Kiko

Kiko Onze Samurai

Asami

Asami

Kotobuki No Kyukihime Go Tokaido Kensha

Sandra

Sandra

Smirnov Style Cassandra

 

  • pedigree
  •  Giovane campionessa italiana
Tsuki

Tsuki

Go-Sakuramachi (Riproduttrice Selezionata)

pedigree

Nina

Nina

Delen Solar Takahana

Amy

Amy

Brigite Bardot Smollis-san (Riproduttrice Selezionata)

  • pedigree
  •  Giovane campionessa italiana
Nana

Nana

Nemesi Mariligo go Tokaido Kensha